Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

wtorek, 29 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

O Żółwinie

Żółwin – wieś na zachodnim Mazowszu, w gminie Brwinów, powiecie pruszkowskim. W dokumentach archiwalnych, starych księgach i XIX-wiecznej prasie poza nazwą Żółwin (pisaną też Żułwin) występują inne: Wola Żółwińska, Żółwień, Żółwinie, Żółwino.

Historycznie Żółwin był związany z dawną ziemią warszawską w dawnym województwie mazowieckim, dawnym powiatem błońskim (przez długi czas z siedzibą w Grodzisku), dawną gminą Młochów (z siedzibą w Nadarzynie), parafią w Brwinowie.

Żółwin wchodził kolejno w skład: Korony Królestwa Polskiego (do 1792 r.), Królestwa Prus (do 1807), Księstwa Warszawskiego zależnego od Cesarstwa Francuskiego (do 1815), Królestwa Polskiego w Imperium Rosyjskim (do 1915), Królestwa Polskiego utworzonego przez Cesarstwo Niemieckie oraz Cesarstwo Austrii i Królestwo Węgier (do 1918), Rzeczypospolitej Polskiej (do 1939), Generalnego Gubernatorstwa stworzonego przez Rzeszę Niemiecką (do 1945 r.).

Choć Żółwin pozostaje w cieniu Podkowy Leśnej, jego historia jest i dłuższa, i bogatsza niż znamienitej sąsiadki – nieprzypadkowo główna ulica powstałej w okresie międzywojennym Podkowy nazywała się Żółwińska (obecnie Jana Pawła II).

Dwa tysiące lat temu wokół Żółwina – w Milanówku, Biskupicach, Brwinowie, Parzniewie, Kaniach, Młochowie – dymiły kominy jednorazowych pieców hutniczych. Lepiono je z gliny, której na podmokłych terenach było pod dostatkiem. Żelazo wytapiano z zalegającej obficie rudy darniowej, w piecach palono węglem drzewnym wypalonym z dębów wyrąbanych w okolicznych lasach. W tym wielkim ośrodku metalurgicznym wykuwano miecze, uzbrojeni w nie barbarzyńcy nacierali na Imperium Rzymskie. Ówcześni mieszkańcy okolic Żółwina także byli barbarzyńcami – tak Rzymianie nazywali osoby spoza kręgu cywilizacji grecko-rzymskiej. Należeli do kultury przeworskiej kojarzonej z plemionami germańskimi. Opuścili te ziemie w ramach wielkiej wędrówki ludów (IV-VI wiek naszej ery), zastąpili ich przybyli ze wschodu Słowianie.

Stefan Woyda, założyciel Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie noszącego dziś jego imię, wędrując po żółwińskich polach, natknął się jedynie na drobne fragmenty ceramiki z epoki brązu, nie znalazł natomiast śladów osady hutniczej. Nie można jednak wykluczyć jej istnienia, mogłyby to zweryfikować badania archeologiczne.

Powstanie Żółwina to efekt zmian dokonujących się w stanie rycerskim, który bardziej niż na zbrojnych wyprawach zaczął się koncentrować na prowadzeniu gospodarstw rolnych.

Żółwin nie był gniazdem rodowym, dlatego w herbarzach próżno szukać nazwisk Żółwiński lub Żółwieński. Nazwa wsi może pochodzić od występującego do dziś w Polsce, np. w Puszczy Kozienickiej, żółwia błotnego. Podmokły, bagnisty niegdyś teren, który obecnie przecina ulica Pochyła, nazywano jeszcze do niedawna Żółwinkiem.

Żółwin od początku istnienia był związany ze starszą od niego Kopaną – położoną wyżej i mającą znacznie korzystniejsze warunki z punktu widzenia uprawy roli. Pierwsza znana wzmianka o Kopanej pochodzi z 1416 r., jej ówczesnym właścicielem był Paweł z Kopanej, zwany Komosą. W 1420 r. sprzedał on swe dziedzictwo Stanisławowi z Parzniewa za sto kop groszy praskich. Parzniewscy, zasłużona rodzina starej szlachty mazowieckiej, do schyłku XVI w. władali Kopaną i Kopańską Wolą - ta nazwa pojawia się po raz pierwszy w 1452 r. i występuje jeszcze w 1603 r. W XVI w. przewija się także nazwa Wola Żółwińska i Żółwin. Zapewne wszystkie trzy oznaczają tę samą miejscowość, zaś powtarzający się w dwóch człon "wola" - to słowo w języku staropolskim oznaczało wolność - wskazuje na sposób, w jaki powstał Żółwin. W zamian za zagospodarowanie nieużytków osadzani na ziemi chłopi byli zwalniani na uzgodnioną liczbę lat ze wszelkich powinności. Po ich upływie stawali się chłopami pańszczyźnianymi – gospodarowali na otrzymanych w użytkowanie, ale nie na własność, kawałkach ziemi, jednocześnie kilka dni w tygodniu bezpłatnie pracowali w folwarku. W drugiej połowie XVI w
barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie